Articolul 1 – Compania Organizatoare

Concursul „Câștigă cu Pilot!” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este organizat de către Dacris Impex S.R.L., cu sediul în Otopeni, str. Ardealului nr. 9F, jud. Ilfov, tel. 021 350 67 57, fax 021 350 67 59, e-mail online@dacris.net, cu nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J23/5444/2020, cod fiscal RO 5740077, cont IBAN RO04INGB0001000161128913, deschis la ING BANK, având număr de operator de date cu caracter personal 4423 (denumită în continuare: „Organizatorul”), reprezentată prin administrator, Fați Laurențiu-Dan.

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte regulamentul oficial de organizare și desfășurare a acestui Concurs (denumit în continuare „Regulamentul”). Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanți. Nerespectarea Regulamentului Oficial al Concursului atrage după sine descalificarea respectivului participant.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24(douăzecișipatru) de ore înainte de data la care orice modificare / completare a Regulamentului va deveni aplicabilă. Înștiințarea publicului se va face în aceeași modalitate în care s-a făcut și informarea inițială. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atât timp cât acestea sunt afișate pe pagina web www.castigacupilot.ro .

Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina web www.castigacupilot.ro pe toată perioada Concursului.

În cazul în care orice prevedere a acestui Regulament este considerată invalidă sau neaplicabilă, autenticitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată decât dacă interesele operațiunii de promovare sunt compromise semnificativ în detrimentul Participantului și/sau a Organizatorului.

Articolul 2 – Durata Concursului

Concursul se va desfășura în perioada 23 octombrie 2023 – 31 decembrie 2023, denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”.

Înainte de începerea Concursului și după încetarea duratei Concursului, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament nu conferă dreptul de a participa la Concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina web www.castigacupilot.ro .

Articolul 3 – Participanți – acordul la regulament

La concurs poate participa orice persoană fizică din România (denumită în continuare „Participant”), cu excepția angajaților Organizatorului și a tuturor persoanelor implicate direct sau indirect în organizarea Concursului, precum și a membrilor familiilor acestora, care trebuie:

Prin înscrierea în Concurs, participanții acceptă și sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspect de fraudă, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe.Această postare este sponsorizată de partenerii noștri Wigs

Organizatorul concursului are obligația de a face publice denumirea câștigătorilor și câștigurile acordate.

Participanții la acest concurs acceptă implicit ca denumirile firmelor să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar.

Articolul 4 – Termeni și condiții de participare la Concurs. Mecanismul Concursului

Mecanismul Concursului și condițiile de participare la Concurs sunt descrise în acest regulament. Prin urmare, nu se va răspunde niciunei interogări (prin e-mail, poștă sau telefon) cu privire la interpretarea sau aplicarea regulamentului, mecanismele și funcționarea Concursului sau lista câștigătorilor.

Pentru participare este necesar ca Participantul să achiziționeze minimum 2(două) instrumente de scris comercializate sub brandul Pilot, de pe teritoriul României, până la data de 31.12.2023, ora 23:59, pentru a fi eligibil pentru câștigarea unui premiu.

Un participant se poate înregistra cu mai multe bonuri fiscale/facturi pentru câștigarea unui premiu, astfel:

Toate bonurile înscrise participă la extragerea pentru săptămâna aferentă listei de mai sus.

Un bon/factură se poate înregistra o singură dată. Înregistrarea unui bon/factură de 2(două) ori va duce la descalificarea Participantului din Concurs.

Pe fiecare bon/factură înregistrat trebuie să apară 2(două) instrumente de scris Pilot. Bonurile/facturile cu un singur instrument de scris vor fi descalificate.

Orice înregistrare care nu respecta acest Regulament va fi nulă și va conduce la descalificarea Participantului din Concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a proceda, ulterior încheierii concursului, la validarea datelor cu care s-au înscris utilizatorii în concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs participanți sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător, în condițiile în care respectivul participant sau câștigător este suspectat de fraudarea concursului. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase ori nu respectă prevederile Regulamentului.

Articolul 5 – Selectarea Participanților câștigători și trimiterea premiilor

Pentru a fi eligibil, Participantul trebuie să întrunească toate condițiile de participare până la data extragerii și să dețină bonul fiscal/factură pentru validare.

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți. Vor avea loc 10(zece) extrageri, prin random.org. Vor fi selectați 30(treizeci) de câștigători și 30(treizeci) de câștigători de rezervă. Tragerile la sorți vor avea loc astfel:

Data extragerii Număr premii Pentru achizițiile din perioada: Premiile se trimit până maxim în data de:
31.10.2023 3(trei) 23 octombrie – 29 octombrie 31 martie 2024
07.11.2023 3(trei) 30 octombrie – 05 noiembrie 31 martie 2024
14.11.2023 3(trei) 06 noiembrie – 12 noiembrie 31 martie 2024
21.11.2023 3(trei) 13 noiembrie – 19 noiembrie 31 martie 2024
28.11.2023 3(trei) 20 noiembrie – 26 noiembrie 31 martie 2024
05.12.2023 3(trei) 27 noiembrie – 03 decembrie 31 martie 2024
12.12.2023 3(trei) 04 decembrie – 10 decembrie 31 martie 2024
19.12.2023 3(trei) 11 decembrie – 17 decembrie 31 martie 2024
28.12.2023 3(trei) 18 decembrie – 24 decembrie 31 martie 2024
04.01.2024 3(trei) 25 decembrie – 31 decembrie 31 martie 2024

 

Câștigătorii vor fi anunțați în maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la extragere, pe adresa de mail și/sau telefon, cu care și-au înregistrat bonul pe pe www.castigacupilot.ro.

Dacă în termen de 1(una) zi lucrătoare de la contactare, câștigătorul selectat nu poate fi validat, se va contacta câștigătorul de rezervă selectat, în maxim 2(două) zile lucrătoare.

În maxim 5(cinci) zile lucrătoare câștigătorul trebuie să trimită adresa de livrare a premiului pe adresa de mail: laura.panait@dacris.net. Premiul câștigat va fi trimis la adresa poștală transmisă, până la data stipulată mai sus. Premiul va fi expediat de către Organizator prin curier și va fi predat în baza prezentării  actului de identitate valabil.

Organizatorul nu își asuma răspunderea pentru cazul în care nu poate contacta vreun câștigător din motive independente de Organizator (adresa de e-mail nu este valabilă sau nu se primește un răspuns în termen). În cazul în care câștigătorul contactat nu răspunde la e-mail sau telefon în 2(două) zile lucrătoare, acesta va pierde dreptul de revendicare a premiului. Într-un asemenea caz, Organizatorul va recurge la efectuarea verificării câștigătorului rezervă, în vederea contactării. În cazul în care niciuna dintre persoanele desemnate câștigătoare pentru premiu nu poate fi contactată în termen de 2(două) zile lucrătoare în urma trimiterii e-mail-ului, organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv și va rămâne proprietarul premiului nerevendicat.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru nicio eroare a datelor de contact ale Participantului. În acest caz nu este responsabilitatea Organizatorului să efectueze orice fel de cercetare sau investigații privind corectitudinea datelor introduse în Concurs, pentru a contacta câștigătorul, care, ca urmare a introducerii datelor eronate, nu va putea să își revendice premiul și nici nu va putea solicita niciun fel de daune sau despăgubiri. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a unui premiu, poate fi formulată în scris de către participanți și trimisă pe e-mail, în termen de maxim 24(douăzecișipatru) de ore de la data publicării numelor câștigătorilor, pe adresa: marketing@dacris.net. Contestația se va soluționa pe cale amiabilă între Organizator și contestator, în termen de maximum 7(șapte) zile lucrătoare de la primire. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Articolul 6 – Premii

În cadrul acestui concurs se vor acorda 30(treizeci) de premii pentru 30(treizeci) de câștigători. Fiecare extragere va selecta 3(treo) câștigători, astfel:

  Cantitatea pentru fiecare Extragere Total Extrageri Preț lei unitar cu TVA  

Preț lei total cu TVA

Iphone 15 Pro 1(unu) 10(zece) 5500(cincimiicincisute) 55000(cincizecișicincimii)
Mapă completă cu instrumente Pilot 1(unu) 10(zece) 500(cincisute) 5000(cincimii)
Tabletă grafică 1(unu) 10(zece) 500(cincisute) 5000(cincimii)

 

Valoarea totală a premiilor oferite este 65000(șaizecișicincimii) lei (TVA inclus).

Valoarea premiilor este stabilită la momentul redactării prezentului regulament și nu poate fi contestată. Nu se acorda nicio rambursare financiară, schimb sau retur pentru niciun premiu, indiferent de motiv. În mod excepțional, în funcție de circumstanțe, Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui premiul câștigat cu un premiu de valoare echivalentă și cu caracteristici similare, dacă este posibil.

Articolul 7: Distribuirea numelui Participanților câștigători

Consimtământul expres al  Participanților de a li se folosi numele și orașul de rezidență se exprimă la înscrierea în concurs, pe site- ul  www.castigacupilot.ro, prin bifarea opțiunilor respective. Prin consimtământul expres fiecare Participant câștigător este de acord ca Organizatorul sau orice altă persoană sau companie desemnată de către acesta, poate reprezenta, reproduce și publica numele său și orașul de rezidență în sau prin intermediul unuia sau mai multora dintre următoarele materiale: cataloage, postere, pliante, broșuri, site-uri web editate și/sau publicate de Organizator sau sub controlul acestuia și, în general, pe toate canalele media, vizuală sau audio-vizuală, editate și/sau publicate de Organizator și/sau sub controlul acestuia, pentru a promova către public Concursul și, în general, orice comunicare despre Concurs, Organizator și branduri comercializate de acesta și pentru a promova și/sau vinde produsele comercializate direct sau indirect de către Organizator și fără limită de număr de exemplare a materialelor distribuite gratuit, pe o perioada de 6(șase) luni de la expirarea perioadei Concursului, în toată lumea.

Articolul 8: Lupta împotriva fraudei

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica acuratețea datelor furnizate de către Participanți la momentul înregistrării.

În plus, Participanții autorizează Organizatorul să efectueze verificări asupra identității și locului de rezidență. Orice date care se dovedesc a fi false sau inexacte vor duce la excluderea imediată a înscrierii la Concurs și, în cazul câștigătorilor, retragerea premiului acordat.

Articolul 9: Limitarea și excluderea răspunderii Organizatorului

Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun eveniment care nu îi poate fi atribuit, inclusiv întârzieri, greve postale sau pierderi de pachete, orice probleme de conexiune la Internet care pot apărea în timpul perioadei concursului.

Organizatorul nu va fi responsabil, în cazul unei funcționări defectuoase a Internetului, în special din cauza unor acte externe malițioase, a unei intruziuni sau a unei defecțiuni tehnice care împiedica buna desfășurare a Concursului sau cauzează defecțiuni în securitatea sau gestionarea Concursului, cum ar fi înregistrările eronate sau e-mail-urile, omisiunile, întreruperile etc. Așadar, Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru niciun prejudiciu material sau de altă natură cauzat Participanților, calculatoarelor lor și/sau telefoanelor și datelor stocate în acestea sau consecințelor directe sau indirecte ale acestora, inclusiv pentru activitățile lor personale sau profesionale.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea nici pentru înscrierile efectuate greșit sau înscrierile efectuate în afara Concursului.

Organizatorul nu va fi responsabil dacă, în caz de forță majoră sau evenimente externe care depășesc controlul sau, este obligat să anuleze, să scurteze, să extindă, să suspende, să amâne și/sau să modifice condițiile Concursului.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanța a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. În eventualitatea unei dispute asupra validării sau înscrierii în campanie, a unui câștigător sau a unui premiu, decizia Organizatorului este definitivă. Această prevedere nu exclude dreptul Participanților de a se adresa și de a depune plângeri la autoritățile competente sau în fața instanțelor de judecată.

Eventualele contestații vor fi luate în considerare numai în cazul în care au fost trimise în scris pe e-mail în termen de maximum 24(douăzecișipatru) de ore de la data publicării numelor câștigătorilor. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Contestațiile se trimit pe e-mail la adresa: marketing@dacris.net și vor cuprinde în mod obligatoriu:

  1. Numele, prenumele participantului și ziua în care s-a înscris în concurs;
  2. Prezentarea motivelor pe care se întemeiază contestația.

Contestațiile se vor soluționa în termen de 7(șapte) zile lucrătoare de la data primirii.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

  1. a) Erorile în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact este responsabilitatea exclusivă a participanților. Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul în care un Participant oferă date personale sau de contact eronate, care au dus la imposibilitatea oferirii premiului sau la identificarea unui câștigător;
  2. b) Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului;
  3. c) Întârzierile la înmânarea premiilor cauzate de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuială după punerea câștigătorilor în posesia premiilor.

Articolul 10 – Protecția datelor personale

Pentru a participa la Concurs, Participanții acceptă să furnizeze date cu caracter personal, confirmă și sunt de acord că Organizatorul va prelucra anumite informații și date despre Participanți, inclusiv date cu caracter personal. Pentru a permite Organizatorului să trimită premiul, câștigătorul va trebui să comunice coordonatele (nume, prenume, adresă poștală, număr de telefon) numai pentru desfășurarea operațiunii.

Partea responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este Organizatorul. Datele cu caracter personal sunt destinate personalului de marketing și de vânzări al Organizatorului.

Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanților la acest Concurs, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4423, în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Regulamentul European nr. 679 din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele personale colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Vom utiliza aceste date, în temeiul necesității punerii în aplicare a prezentului Regulament, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de participare prevăzute de Regulamentul Concursului, precum și pentru a gestiona participarea dumneavoastră la Concurs. Vom utiliza aceste date în temeiul interesului nostru legitim, pentru a soluționa orice plângeri ce ne sunt transmise în legătură cu desfășurarea Concursului, pentru a putea oferi asistență și informații participanților, pentru a realiza diferite rapoarte și situații analitice referitoare la Concurs, precum și pentru a asigura eficiența și corectitudinea desfășurării Concursului. Utilizăm datele în interesul nostru legitim, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne incumbă, pentru a putea acorda efectiv premiile câștigătorului desemnat, pentru a îndeplini obligațiile fiscale ce ne revin ca urmare a acordării premiului, precum și pentru a îndeplini oricare alte obligații pe care legea le prevede în sarcina noastră în legătură cu Concursul (cum ar fi, dacă este cazul, publicarea numelor câștigătorilor, precum și a premiilor acordate).

Prin înscrierea în Concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului și cu faptul că datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului. Prin participarea la Concurs, fiecare participant își exprimă acordul referitor la faptul că în cazul câștigării unui premiu, numele său va fi făcut public gratuit pe platforma de concurs/ site web și pe paginile online de socializare. De asemenea, prin participarea la Concurs, fiecare participant își exprimă acordul referitor la faptul că, în cazul câștigării unui premiu impozabil, va transmite CNP-ul Organizatorului pentru ca acesta să poată îndeplini obligațiile fiscale ce îi revin ca urmare a acordării premiului.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt gestionarea Concursului, înmânarea premiului câștigătorului și realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

Datele personale colectate de Organizator, în baza consimțământului expres exprimat pe site-ul www.castigacupilot.ro, vor fi utilizate pentru campanii viitoare de informare, comunicări comerciale, și pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la Concurs sau primirea premiului de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea datelor sale în acest scop, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor Participanților. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform legislației aplicabile în vigoare, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile legale. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată prin corespondență electronică la adresa marketing@dacris.net.

Articolul 11 – Aplicabilitatea legii – Litigii și plângeri

Acest concurs și regulamentul acestuia sunt guvernate de legile în vigoare pe teritoriul României.

În eventualitatea oricărei dispute în ceea ce privește redactarea, executarea sau interpretarea acestui regulament sau înregistrarea în Concurs, Participantul poate recurge la medierea convențională sau la orice alta metodă alternativă de soluționare a litigiilor pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Articolul 12 – Forță majoră și cazul fortuit

Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, pandemii, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sau controlul său, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor Codului civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs pe website-ul www.castigacupilot.ro în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

Organizatorul nu răspunde nici în situațiile de caz fortuit.

ORGANIZATOR

Societatea DACRIS IMPEX S.R.L.

prin administrator FAŢI LAURENŢIU–DAN